0 0.00  (0.00 kn)

Opći uvjeti

Ove internet stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Pozitivne vibracije d.o.o. , Zagreb, 10000 te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – internet trgovina.
Uvjeti poslovanja Internet trgovine Positive-vibrations.hr sastavljeni su u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO).
Molimo vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uvjete kupnje i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta kupnje.
Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima kupnje i poslovanja ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da ne koristite ove Internetske stranice. 

Prodavatelj

Sjedište prodavatelja:
Pozitivne vibracije d.o.o, Vlaška 64 Zagreb, 10000,
Zemljopisna adresa poslovanja:
Pozitivne vibracije d.o.o, Vlaška 64 Zagreb, 10000,
Telefon: 01/4837-769, E-mail: pv@positive-vibrations.hr

OIB: 33567987346, MBS: 081269466

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/3178-2, Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Kupac
Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini Positive-vibrations.hr. Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Sukladno Zakonu o trgovini, u trgovini na malo zabranjeno je oglašavanje, kao i izlaganje i prodaja robe pornografskog sadržaja, osim tiskovina, osobama mlađim od 18 godina.

Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno pregledavanje ni kupovanje na internet stranicama www.positive-vibrations.hr tvrtke Pozitivne vibracije d.o.o. koje služe kao elektroničko prodajno mjesto – internet trgovina.

Uvjeti prodaje se mogu promijeniti bez prethodne najave. Sve potvrđene narudžbe ćemo isporučiti po uvjetima važećim u momentu potvrđivanja narudžbe.

Paritet: Kada isporučimo originalno zapakiran paket na Vaša vrata Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici, čime potvrđujete da je roba uredno isporučena, a roba ostaje naše vlasništvo sve dok nije plaćena u cijelosti. Kupac ima pravo na raskid ugovora sukladno članu 44 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Račun šaljemo unutar pošiljke ili naknadno elektroničkom službom. Na računu su napisani ovdje navedeni uvjeti prodaje. Pozitivne vibracije d.o.o. zadržavaju pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima. 

– Roba kupljena putem internet trgovine može se vratiti isključivo uz priloženi račun.
– Roba kupljena putem internet trgovine može se vratiti isključivo ako je zapečaćena higijenskim naljepnicama ili folijom, u originalnom pakiranju, neotvorena, neoštećena, nekorištena i sa svim dijelovima koji dolaze uz proizvod.
– Povrat nije moguć ako proizvod nema higijensko zapečaćenje.
– Prezervativi se ne mogu vraćati!
– Donje rublje je moguće isključivo zamijeniti ukoliko nije nošeno, sa svim dijelovima, neoštećeno, s odgovarajućim deklaracijama, etiketama i čitavom ambalažom.
– Donje rublje je moguće samo zamijeniti za drugu odgovarajuću veličinu i nema provrata novca.
– Gaćice, čarape i trikoi (bodystocking) se ne mogu mijenjati.
– Zamjena se može izvršiti isključivo za drugu veličinu proizvoda. Ukoliko proizvod trenutno nije dostupan u trgovini, Pozitivne vibracije d.o.o. će izvršiti narudžbu željene veličine od strane dobavljača unutar zakonskog roka. Ukoliko dobavljač više nema željenu veličinu, kupac može zamijeniti donje rublje za bilo koji proizvod iz trgovine u istom i/ili višem iznosu uz nadoplatu.
-Troškove zamijene i vraćanja proizvoda u potpunosti snosi kupac.
Prilikom vraćanja proizvoda, kupac je dužan poslati proizvode u identičnoj ambalaži u kojoj je isporučena, kako ne bi došlo do oštećenja prilikom dostave. Roba se šalje u kartonskim kutijama, sa zaštitnom folijom sa zračnim jastučićima ili u žutim kuvertama s jastučićima. Roba koja nije adekvatno poslana ne će biti prihvaćena i povrat se ne uvažava.
Ukoliko kupac ne ispoštuje navedene kriterije, povrat se ne uvažava i novac ne će biti vraćen.
Proizvodi se mogu vratiti 14 dana od dana preuzimanja paketa. Kupac mora obavijestiti Pozitivne vibracije d.o.o. o raskidu ugovora i poslati potvrdu (dokaz) o slanju paketa unutar zakonskog roka. Ukoliko je paket poslan izvan zakonskog roka, paket ne će biti prihvaćen i povrat se ne uvažava.

Predugovorne obavijesti
Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na internet stranicama www.positive-vibrations.hr .

Autorska Prava

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama Positive-vibrations.hr vlasništvo su tvrtke Pozitivne vibracije d.o.o., Vlaška 64, Zagreb, Hrvatska, osim dijela grafičkih elemenata koji se ne koriste u komercijalne svrhe. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama.

Opće odredbe

Članak 79.

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

(3) Ako je jednom narudžbom naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neutvrđenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Neispunjenje obveze obavještavanja o pravu na jednostrani raskid ugovora

Članak 80.

(1) Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora sukladno članku 60. stavku 1. točkama 9. i 10. ovoga Zakona, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona prestaje po isteku godine dana od isteka roka za raskid iz članka 79. ovoga Zakona.

(2) Ako je trgovac dostavio potrošaču obavijest iz stavka 1. ovoga članka u roku od godine dana, računajući od rokova određenih u članku 79. ovoga Zakona, pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona prestaje po isteku 14 dana od dana kada je potrošač primio tu obavijest.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 81.

(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

(2) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

(4) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenog u člancima 79. i 80. ovoga Zakona.

(5) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

(6) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.

Učinak jednostranog raskida ugovora

Članak 82.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu odnosno ako je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odjeljka.

(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 83. stavkom 2. i člankom 84. ovoga Zakona.

Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 83.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 81. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

(5) Obrada osobnih podataka provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(6) Trgovac ne smije koristiti sadržaj koji ne podrazumijeva osobne podatke, a koji je potrošač pružio ili stvorio pri korištenju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju isporučuje trgovac, osim ako:

 1. je taj sadržaj neupotrebljiv izvan konteksta digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje isporučuje trgovac
 2. se taj sadržaj isključivo odnosi na aktivnost potrošača pri korištenju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje isporučuje trgovac
 3. je trgovac taj sadržaj objedinio s drugim podacima i ne može ga razdvojiti ili bi takvo razdvajanje zahtijevalo nerazmjerne napore
 4. su taj sadržaj proizveli potrošač i druge osobe te ga drugi potrošači mogu nastaviti upotrebljavati.

(7) Iznimno od stavka 6. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, trgovac na zahtjev potrošača stavlja na raspolaganje sadržaj koji ne podrazumijeva osobne podatke, a koji je potrošač pružio ili stvorio korištenjem digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju je trgovac isporučio potrošaču.

(8) Sadržaj iz stavka 7. ovoga članka potrošač ima pravo preuzeti besplatno, bez ograničenja trgovca, u razumnom roku i strojno čitljivom formatu koji se uobičajeno upotrebljava.

(9) U slučaju jednostranog raskida ugovora trgovac može spriječiti potrošača od daljnje upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebice tako da mu onemogući pristup digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili ugasi korisnički račun potrošača.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 84.

(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 81. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

(3) Potrošač ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama.

(4) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

(5) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

(6) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Shopping Cart
  0
  Košarica
  Vaša košarica je prazna
   Calculate Shipping
   Primjeni kupon
   Cart Menu Button Image0
   Your Cart